Visits

Tihar Jail Visit

šˆšˆš§š šˆš§š­š«šš-š‚šØš„š„šžš šž šŒšØšØš­ š‚šØš®š«š­ š‚šØš¦š©šžš­š¢š­š¢šØš§

š•š¢š¬š¢š­š¬ - Rashtrapati Bhawan

š•š¢š¬š¢š­š¬ - šƒšžš„š”š¢ š‡š¢š š” š‚šØš®š«š­

š•š¢š¬š¢š­š¬ - šƒš¢š¬š­š«š¢šœš­ š‚šØš®š«š­ šƒš°ššš«š¤šš, šƒšžš„š”š¢

Moot Court Competition

Dwarka Court Visit

Tihar Jail Visit

š•š¢šš”ššš§ š’ššš›š”šš Visit

Parliament of India Visit

Supreme Court of India Visit

Legal Awareness Session

š™ˆš™€š™š™„ š™‹š™‡š™„ š™¤š™§š™œš™–š™£š™žš™Æš™šš™™ š™– š™‡š™šš™œš™–š™” š˜¼š™¬š™–š™§š™šš™£š™šš™Øš™Ø š™Øš™šš™Øš™Øš™žš™¤š™£ š™–š™© š™š™–š™¢š™–š™ š™§š™žš™Øš™š™£š™– š™Žš™§. š™Žš™šš™˜. š™Žš™˜š™š™¤š™¤š™”, š™‘š™žš™ š™–š™Ø š™‹š™Ŗš™§š™ž š™¤š™£ š™š™šš™—š™§š™Ŗš™–š™§š™® 21š™Øš™©, 2023.
The aim of session was to enhance the aspects and knowledge about Cyber Bullying, Cyber stalking and Media Laws. The students of MERI-PLI interacted with students of Rama Krishna Sc. Sec. School and discussed their conceptual understanding of the current regime of laws around us.